Privacyverklaring COMP. lawyers

COMP. lawyers is een kostenmaatschap bestaande uit de volgende praktijkvennootschappen:

 • EVA Advocatuur B.V., gevestigd aan de Francis Picabiastraat 10, 3059 RP Rotterdam (KvK: 6206319);
 • C-Law B.V., gevestigd aan de Stadionkade 38-3, 1077 VP Amsterdam (KvK: 58727299);

Hierna wordt, waar wordt gesproken over COMP lawyers, eveneens gedoeld op deze praktijkvennootschappen.
COMP. lawyers respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of we anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens COMP. lawyers verwerkt.

In het kader van haar dienstverlening verwerkt COMP. lawyers persoonsgegevens van cliënten, derden, leveranciers en websitebezoekers. Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring) geeft informatie over deze verwerking van persoonsgegevens en de mogelijkheden tot inzage, correctie en verwijdering.
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen (info@complawyers.nl) of per post uw vraag verzenden naar bovengenoemd adres.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt COMP. lawyers van cliënten? 

COMP. lawyers kan de volgende persoonsgegevens verwerken van (werknemers van) cliënten:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • Gegevens met het oog op de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil, waaronder gegevens aangaande derden zoals de wederpartij;
 • Gegevens met het oog op de facturering, waaronder het bankrekeningnummer;
 • Andere gegevens van cliënten waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving, de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten te voldoen, zoals onder bepaalde omstandigheden het identiteitsbewijs om de identiteit vast te stellen.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt COMP. lawyers van derden?

COMP. lawyers kan de volgende persoonsgegevens verwerken van derden (zoals personen niet-zijnde cliënten waarvan persoonsgegevens in de dossiers voorkomen, (werknemers van) de wederpartij en advocaten en andere adviseurs met wie COMP. lawyers contact heeft):

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • Andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door cliënten, wederpartijen of derden aan COMP. lawyers zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt COMP. lawyers van leveranciers?

COMP. lawyers kan de volgende persoonsgegevens verwerken van personen van wie COMP. lawyers producten of diensten afneemt:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten, het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer;
 • Andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking vereist is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

4. Welke gegevens verwerkt COMP. lawyers van sollicitanten?

COMP. lawyers kan de volgende persoonsgegevens verwerken van personen die bij COMP. lawyers solliciteren:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Gegevens op het CV en in de sollicitatiebrief

5. Welke persoonsgegevens verwerkt COMP. lawyers van websitegebruikers / bezoekers?

COMP. lawyers kan de volgende persoonsgegevens verwerken van websitegebruikers / bezoekers:

 • Communicatiegegevens bestaande uit technische gegevens van de apparatuur die wordt gebruikt om de website te bezoeken, zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • Technische gegevens (afhankelijk van de ingestelde cookievoorkeuren);
 • Het surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van het bezoek op de websites.

6. Cookies

COMP. lawyers houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden middels Google Analytics. De langs deze weg verzamelde gegevens zijn in beginsel anoniem en worden gebruikt om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken en kan deze informatie opslaan op servers in de Verenigde Staten. COMP. lawyers heeft hier geen invloed op.

7. Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt COMP. lawyers persoonsgegevens? 

COMP. lawyers verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van de betrokkene
 • gerechtvaardigd belang

Wanneer COMP. lawyers persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal COMP. lawyers deze afzonderlijk vragen. Deze mag altijd weer worden toestemming ingetrokken. Het intrekken van eerder gegeven toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming onverlet.

COMP. lawyers gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort cursief toegelicht.

Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

 • om de gevraagde juridische diensten te kunnen verlenen, met inbegrip van het identificeren van de cliënt en het verrichten van een conflict check om belangenverstrengeling te voorkomen;
 • voor de administratie van COMP. lawyers, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over de dienstverlening
 • om contact met u te houden en om met u te communiceren; (het belang om de diensten van COMP. lawyers onder de aandacht van bestaande klanten te brengen);
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten (het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen met inbegrip van de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten (het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen);
 • de websites naar behoren te kunnen laten functioneren, (het belang om de website goed te laten functioneren);
 • de marketingactiviteiten zo goed mogelijk in te richten en het aanbod en de informatie op de website hierop aan te passen. (het belang om de dienstverlening onder de aandacht te brengen van een breder publiek);
 • in verband met het sollicitatieproces.  

8. Aan wie verstrekt COMP. lawyers de persoonsgegevens?

COMP. lawyers deelt de persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van COMP. lawyers, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van de persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan COMP. lawyers persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van COMP. lawyers uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door COMP. lawyers ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

9. Doorgifte van gegevens buiten de EU?

Ten behoeve van de dienstverlening kan COMP. lawyers persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal COMP. lawyers erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract. Daarnaast zal COMP. lawyers toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen.

10. Hoelang bewaart COMP. lawyers uw persoonsgegevens?

COMP. lawyers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteert COMP. lawyers de volgende bewaartermijnen:

 • De dossiers van de door COMP. lawyers behandelde zaken worden conform de Handleiding Archivering op het Advocatenkantoor van de Nederlandse Orde van Advocaten gedurende ten minste vijf jaar (en langer indien wettelijk noodzakelijk) bewaard.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de Kantoorklachtenregeling worden verwerkt, worden uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgehandeld, verwijderd.
 • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op COMP. lawyers ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien langere wettelijke bewaarplichten van toepassing worden. Ook kan COMP. lawyers de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

11. Beveiliging

COMP. lawyers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. COMP. lawyers maakt gebruik van het online platform van BaseNet voor advocaten. Dit is een online cloud oplossing met een versleutelde verbinding en encryptie. Daarnaast is een cyber security verzekering gesloten.

12. Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door COMP. lawyers:

 • het recht om te verzoeken of COMP. lawyers persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

COMP. lawyers maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met COMP. lawyers opnemen via info@complawyers.nl of per post via:

COMP. lawyers Rotterdam
Boompjes 40 (gebouw Willemswerf, Regus)
3011 XB  Rotterdam

COMP. lawyers Amsterdam
Zuidplein 36 H Toren (Regus)
1077 XV Amsterdam

Indien u uw rechten uitoefent kan COMP. lawyers om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert COMP. lawyers u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of COMP. lawyers aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal COMP. lawyers u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij COMP. lawyers aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Klachten

COMP. lawyers heeft een kantoorklachtenregeling, welke is gepubliceerd op www.complawyers.nl. Deze regeling is van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten. Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door COMP. lawyers, dan probeert COMP. lawyers hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

14. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is op 1 juni 2022 vastgesteld. COMP. lawyers heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).