Algemene Voorwaarden COMP. lawyers

Versie: 17 juni 2022

Artikel 1.  Toepasselijkheid

 1. COMP. lawyers is een kostenmaatschap naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer [KVK 86698125] , tussen rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid die ieder voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefenen (hierna “Advocaat” of “Advocaten”). Advocaten die handelen onder de naam COMP. lawyers binden bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van overeenkomsten alleen zichzelf en niet COMP. lawyers of andere Advocaten.
 2. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn raadpleegbaar via www.complawyers.nl. Zij zijn van toepassing op iedere opdracht inclusief vervolgopdrachten, gewijzigde en aanvullende opdrachten (hierna gezamenlijk “de Opdracht”) die een cliënt (“Opdrachtgever”) verstrekt aan een Advocaat (hierna: “Betrokken Advocaat”). Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of vervangen. In dat geval zal de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. De gewijzigde Algemene Voorwaarden maken vervolgens onderdeel uit van de Opdracht, tenzij de Opdrachtgever binnen 14 dagen na die aankondiging verklaart de wijzigingen niet te aanvaarden.

Artikel 2.   Opdracht

 1. Uitsluitend de Betrokken Advocaat geldt tegenover de Opdrachtgever als opdrachtnemer. Dit geldt ook in die gevallen waarbij een Opdracht (mede) door een andere Advocaat wordt uitgevoerd.

 2. Een aan de Betrokken Advocaat verstrekte Opdracht wordt niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen Opdrachtgever en de Betrokken Advocaat.

 3. Iedere aansprakelijkheid van personen die zijn of waren verbonden aan de Betrokken Advocaat is uitdrukkelijk uitgesloten. Hieronder worden mede verstaan bestuurders, werknemers, adviseurs, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers. Dit beding geldt eveneens ten behoeve van rechtsopvolgers onder algemene titel.

 4. De toepasselijkheid is uitgesloten van de artikelen 7:404 BW (met een regeling in geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geval aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven). De Opdrachtgever stemt ermee in dat de Betrokken Advocaat de Opdracht geheel of gedeeltelijk kan laten uitvoeren door een andere Advocaat (met een mogelijk afwijkend uurtarief) of door een derde. Dit zal zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de Opdrachtgever en met de nodige zorgvuldigheid. De Betrokken Advocaat is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze andere Advocaten en/of derden voor Opdrachtgever te aanvaarden.

 5. De uitvoering van de Opdracht vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart de Betrokken Advocaat, COMP. lawyers en bij COMP. lawyers betrokken andere Advocaten en bij één of meer van hen werkzame personen tegen aanspraken van derden en gerelateerde kosten van juridische bijstand die voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht en/of de werkzaamheden verricht voor de Opdrachtgever.

 6. De Opdracht omvat uitsluitend inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenisse

 7. De Betrokken Advocaat is gerechtigd de werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de Opdrachtgever niet de gevraagde informatie verschaft, betalingsverplichtingen of enige andere verplichting niet nakomt, of verhindert dat de werkzaamheden deugdelijk kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 3.   Honorarium , kosten en voorschot 

 1. Voor de uitvoering van de Opdracht is de Opdrachtgever het honorarium verschuldigd en de in redelijkheid gemaakte kosten die verband houden met de uitvoering van de Opdracht. Denk hierbij aan reis- en verblijfkosten, kosten van ingeschakelde derden, griffiegelden, kopieerkosten en andere kantoorkosten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, uittreksels uit openbare registers en dergelijke, een en ander vermeerderd met BTW.

 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend door het aantal uren dat aan de zaak is besteed te vermenigvuldigen met de geldende uurtarieven. De uurtarieven zijn afhankelijk van de ervaring en specialisatie(graad) van de behandelende Advoca(a)t(en) en van de aard en het belang van de Opdracht.

 3. De uurtarieven worden periodiek, gewoonlijk per kalenderjaar, aangepast.

 4. De Betrokken Advocaat kan te allen tijde een voorschot in rekening brengen en/of zekerheid verlangen voor de betaling van haar vorderingen en pas na ontvangst van het voorschot c.q. de zekerheid de uitvoering van de Opdracht aanvangen c.q. voortzetten. Indien de Opdrachtgever met een voorschotbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft de Advocaat het recht de overeenkomst te ontbinden of uitvoering van de Opdracht op te schorten. Alle voor de Advocaat uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed. Enig voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur van de Opdracht waarop het voorschot betrekking heeft.

Artikel 4.   Facturering en betaling 

 1. De Betrokken Advocaat factureert normaliter maandelijks achteraf aan Opdrachtgever.

 2. Betalingen dienen steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het volledige factuurbedrag dient te worden betaald, de Opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting, korting of verrekening. Bezwaren van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan de Advocaat kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.

 3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke vertragingsrente verschuldigd. Alle met het oog op de incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt ermee in dat de Betrokken Advocaat eventueel ontvangen gelden van derden verrekent met openstaande declaraties.

 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de Betrokken Advocaat eveneens gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten nadat de Opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld en een redelijke termijn is gegeven alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De Betrokken Advocaat noch enige andere Advocaat of derde die is ingeschakeld door de Betrokken Advocaat zijn aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van deze opschorting.

 5. De vordering tot betaling van alle aan de Advocaat verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra Opdrachtgever in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de Opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever – indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 5.   Aansprakelijkheid 

 1. Aangezien Opdrachten worden verleend aan de Betrokken Advocaat, zijn COMP. lawyers en de andere Advocaten jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de uitvoering door de Betrokken Advocaat van de Opdracht.

 2. Indien zich bij de uitvoering van een Opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door de Betrokken Advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico onder de polis. Dit geldt onverminderd de overige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen exoneraties. De Advocaten van COMP. lawyers zijn conform de in de advocatuur en sector gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. Een afschrift van de polis wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

 3. Indien onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, geen uitkering mocht plaatsvinden of geen dekking wordt geboden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de helft van het bedrag van het gedurende de laatste 12 maanden in het kader van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW. Deze beperking van de aansprakelijkheid wordt niet ingeroepen wanneer de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de Betrokken Advocaat. Hoe dan ook is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade uitgesloten.

 4. Als een Opdracht afkomstig is van meerdere Opdrachtgevers, dan geldt de beperking van de aansprakelijkheid uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden ten opzichte van alle Opdrachtgevers samen. In het geval van een aansprakelijkheid, is het aan de Opdrachtgevers hoe zij het betaalde bedrag onderling verdelen.

 5. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de betreffende vordering niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest. Dit geldt onverminderd de klachtplicht van Opdrachtgever ex artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 6. Onverminderd de overigens in deze Algemene Voorwaarden opgenomen exoneraties is iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die:
  a. is veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van een Opdracht zijn betrokken, tenzij die derde door de Betrokken Advocaat bij de Opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat de Betrokken Advocaat bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
  b. het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de Betrokken Advocaat of aan ingeschakelde derden of werknemers, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid zonder meer duidelijk had kunnen zijn en de Betrokken Advocaat, derde of werknemer heeft nagelaten Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
  c. het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie;
  d. ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende de Opdracht of Opdrachtgever;
  e. niet schriftelijk is gemeld binnen twee maanden nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 7. Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan de Betrokken Advocaat kunnen worden tegengeworpen, ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voor zover de Betrokken Advocaat bij de uitvoering van de Opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens de Advocaat nimmer meer rechten doen gelden dan de Betrokken Advocaat jegens de betreffende derden kan doen gelden.

Artikel 6.   Vertrouwelijkheid en gegevens 

 1. Alle informatie die de Betrokken Advocaat van de Opdrachtgever ontvangt en die is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de Betrokken Advocaat had moeten begrijpen dat die vertrouwelijk diende te worden behandeld, zal door de Betrokken Advocaat vertrouwelijk worden behandeld.

 2. De Betrokken Advocaat zal bij de uitvoering van de Opdracht gepaste maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de van de Opdrachtgever ontvangen gegevens.

 3. De Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door de Betrokken Advocaat in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

 4. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle gegevens en documenten verstrekt waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor de uitvoering van de Opdracht van belang (kunnen) zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en documenten.

 5. De Betrokken Advocaat kan de naam van de Opdrachtgever en een korte beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden als referentie voor toekomstig relatiebeheer en marketing gebruiken, voor zover dit niet strijd is met artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 6. De Betrokken Advocaat kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gehouden zijn de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en moet ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet bij de autoriteiten melden.

 7. De Betrokken Advocaat zal bij de uitvoering van de Opdracht alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. De Betrokken Advocaat is een verwerkingsverantwoordelijke (als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de verwerking van de persoonsgegevens die zij in verband met de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever verkrijgt. De Betrokken Advocaat bepaalt bij de uitvoering van de Opdracht zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. De Advocaat verwerkt persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de Opdracht en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De Betrokken Advocaat mag, al dan niet in verband met de Opdracht, de persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerken, bewaren en verspreiden onder eenieder binnen de organisatie van de Advocaat (COMP. lawyers) in verband met de behandeling van de Opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer. De Betrokken Advocaat verwerkt geen gegevens in Opdracht van Opdrachtgever, tenzij dit noodzakelijk is uit de aard van de dienstverlening. De Betrokken Advocaat zal als verwerkingsverantwoordelijke met haar Opdrachtgever geen verwerkersovereenkomst sluiten. De Betrokken Advocaat zal de persoonsgegevens alleen verder verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.

Artikel 7.   Bewaren dossiers 

 1. De Betrokken Advocaat bewaart dossiers (hetgeen alles omvat waarin informatie, ofwel in papiervorm of elektronisch of anderszins is vastgelegd) en goederen die zij onder zich heeft in verband met de Opdracht zeven jaar vanaf de datum van de beëindiging van de Opdracht, nadat eventuele documenten van het dossier zijn verwijderd en vernietigd die naar het oordeel van de Betrokken Advocaat overbodig zijn voor het archiefdossier van de Opdracht. De Betrokken Advocaat mag dossiers en goederen (doen) opslaan bij een derde die voldoende veiligheidsvoorzieningen treft.

 2. Indien binnen zeven jaar na de beëindiging van de Opdracht de Opdrachtgever een verzoek aan de Betrokken Advocaat richt, zullen de behouden documenten of goederen op kosten van de Opdrachtgever geretourneerd worden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en regels van de Orde van Advocaten op grond waarvan de documenten moeten worden behouden.

 3. Indien binnen zeven jaar na voltooiing van de Opdracht geen dergelijk retourneerverzoek is ontvangen kan en mag de Betrokken Advocaat de documenten en goederen zonder nadere mededeling vernietigen.

Artikel 8.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en een Betrokken Advocaat, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Op de dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur van toepassing, welke is gepubliceerd op www.complawyers.nl.

 3. De rechtbank Amsterdam is bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen tussen een Opdrachtgever en een Betrokken Advocaat. Het staat de Betrokken Advocaat te allen tijde vrij het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de statutaire- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Artikel 9.   Derdenbedingen 

 1. Bepalingen in deze voorwaarden die beogen rechten te creëren ten behoeve van personen of vennootschappen anders dan de Betrokken Advocaat, zijn tevens bedoeld als onherroepelijk derdenbeding om niet ex art. 6:253(4) BW.